Kontakt

e-mail:

zakopane.apartament13@gmail.com

tel.:

+48 660 850 855

Adres:

Kamieniec 10i/13
34-500 Zakopane


Regulamin

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku oraz uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Opłacenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu i wszelkich jego postanowień.
Dokonana rezerwacja wiąże się z jednoczesnym zawarciem umowy najmu (w formie ustnej) na cele mieszkaniowe, na określony czas z możliwością wcześniejszego rozwiązania.
 • APARTAMENT WYNAJMOWANY JEST NA DOBY.
 • DOBA POBYTU W APARTAMENCIE TRWA OD GODZINY 16.00 DO GODZINY 12.00.
 • NA ŻYCZENIE PRZEDŁUŻAMY POBYT POZA OKRES WSKAZANY W MIARĘ ISTNIEJĄCYCH MOŻLIWOŚCI.
 • GOŚĆ APARTAMENTU (NAJEMCA) WINIEN UREGULOWAĆ NALEŻNOŚĆ ZA POBYT NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU PRZYJAZDU.
 • DO WYNAJĘCIA APARTAMENTU WYMAGANY JEST DOWÓD OSOBISTY. JEŻELI DOWÓD OSOBISTY BUDZI WĄTPLIWOŚCI, PROSIMY O DRUGI DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ OSOBY WYNAJMUJĄCEJ (PASZPORT, PRAWO JAZDY).
 • NA TERENIE MIASTA ZAKOPANE OBOWIĄZUJE OPŁATA MIEJSCOWA ZA OSOBĘ ZA KAŻDY DZIEŃ POBYTU, KTÓRA NIE JEST WLICZANA W CENĘ POBYTU.
 • NIEDOKONANIE Z GÓRY ZAPŁATY ZA POBYT UNIEMOŻLIWIA WYNAJĘCIE APARTAMENTU I WYDANIE KLUCZA DO APARTAMENTU.
  W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH NIEJASNOŚCI PROSIMY O ZACHOWANIE I OKAZANIE KOPII DOKONANEJ WPŁATY LUB WPŁAT.
 • WPROWADZENIE SIĘ DO APARTAMENTU STANOWI JEDNOCZEŚNIE O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM, ILOŚCIOWYM APARTAMENTU I URZĄDZEŃ W NIM SIĘ ZNAJDUJĄCYCH.
  NIEZGŁOSZENIE UWAG I ZASTRZEŻEŃ CO DO STANU TECHNICZNEGO W MOMENCIE WPROWADZENIA DO APARTAMENTU, RÓWNOZNACZNE JEST Z TYM, ŻE APARTAMENT ZOSTAŁ ODDANY DO UŻYTKU W STANIE NIE BUDZĄCYM UWAG I ZASTRZEŻEŃ GOŚCIA.
 • GOŚĆ APARTAMENTU (NAJEMCA) ZOBOWIĄZUJE SIĘ UŻYWAĆ WYNAJĘTY LOKAL MIESZKALNY ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI DBAĆ O JEGO NALEŻYTY STAN TECHNICZNY I SANITARNY. NAJEMCA MUSI PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO, W TYM TAKŻE DBAĆ I CHRONIĆ PRZED USZKODZENIEM LUB DEWASTACJĄ CZĘŚCI BUDYNKU PRZEZNACZONE DO WSPÓLNEGO UŻYTKU (NP. KLATKI SCHODOWE, KORYTARZE).
 • NAJEMCA OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z REGULAMINEM PORZĄDKU DOMOWEGO I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA. JEŻELI NAJEMCA MIESZKANIA W SPOSÓB RAŻĄCY I UPORCZYWY NIE STOSUJE SIĘ DO REGUŁ PORZĄDKU DOMOWEGO, WYNAJMUJĄCEMU PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE DO WYPOWIEDZENIA NAJMU BEZ ZACHOWANIA TERMINÓW WYPOWIEDZENIA.
 • OBSŁUGA APARTAMENTU NIE MA PRAWA BEZ ZEZWOLENIA GOŚCIA WCHODZIĆ DO WYNAJĘTEGO APARTAMENTU, A TYM BARDZIEJ PRZEMIESZCZANIA CZY KORZYSTANIA Z JEGO OSOBISTYCH RZECZY. PRAWO WEJŚCIA DO WYNAJĘTEGO OBIEKTU POZOSTAWIA SIĘ JEDYNIE W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA GOŚCI LUB W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ GOŚCI DO REGULAMINU APARTAMENTU.
 • ZABRANIE ZE SOBĄ ZWIERZĄT DOMOWYCH, DOZWOLONE JEST TYLKO PO UPRZEDNIM OTRZYMANIU PISEMNEGO ZEZWOLENIA OD WŁAŚCICIELA APARTAMENTU. OBSŁUGA APARTAMENTU MA PRAWO ODMÓWIĆ UDOSTĘPNIENIA MIEJSCA NOCLEGOWEGO GOŚCIOM, KTÓRZY ZABRALI ZE SOBĄ ZWIERZĘ DOMOWE DO OBIEKTU, WCZEŚNIEJ TEGO NIE UZGADNIAJĄC.
 • GOŚĆ APARTAMENTU (NAJEMCA) PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA WSZELKIEGO RODZAJU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA POCZYNIONE PRZEZ ZWIERZĘ W WYPOSAŻENIU ORAZ URZĄDZENIACH TECHNICZNYCH APARTAMENTU.
 • PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE PRZEZ GOŚCIA W APARTAMENCIE, PO JEGO OPUSZCZENIU, ZOSTANĄ ODESŁANE NA KOSZT GOŚCIA POD WSKAZANY PRZEZ NIEGO ADRES. W PRZYPADKU BRAKU WSKAZANIA PRZEZ GOŚCIA ADRESU, NA KTÓRY MAJĄ BYĆ ODESŁANE POZOSTAWIONE PRZEDMIOTY LUB W PRZYPADKU BRAKU OSOBISTEGO ODBIORU TYCH RZECZY PRZEZ GOŚCIA W CIĄGU 3 DNI OD DATY WYJAZDU Z APARTAMENTU, OBSŁUGA POSTĄPI Z RZECZAMI STOSOWNIE DO PRZEPISÓW O RZECZACH ZAGUBIONYCH LUB ZNALEZIONYCH.
 • ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W APARTAMENCIE NIE WOLNO UŻYWAĆ JAKICHKOLWIEK PRZYRZĄDÓW LUB APARATÓW ZASILANYCH ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ LUB GAZOWĄ, NIEBĘDĄCYCH WYPOSAŻENIEM TYCH POMIESZCZEŃ I MOGĄCYCH WYTWORZYĆ ZAGROŻENIE POŻAROWE NP. GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCH, GRZEJNIKÓW, PALNIKÓW GAZOWYCH. ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA DO APARTAMENTU ŁATWOPALNYCH MATERIAŁÓW, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW O NIEPRZYJEMNYM ZAPACHU.
 • PRZY KAŻDORAZOWYM OPUSZCZENIU APARTAMENTU PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY JEST ON ZAMKNIĘTY. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WYNOSZENIA Z POKOJU NALEŻĄCYCH DO APARTAMENTU RZECZY (NP. RĘCZNIKI, KOCE, PODUSZKI, URZĄDZENIA, ITD). PROSIMY O DBANIE O WYNAJĘTY APARTAMENT, O WYŁĄCZANIE ZBĘDNEGO OŚWIETLENIA I ZAKRĘCANIE WODY.
 • W APARTAMENCIE OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA TYTONIU.
  GOŚĆ, KTÓRY UMYŚLNIE LUB PRZEZ PRZYPADEK ZNISZCZY WŁASNOŚĆ APARTAMENTU ZOBOWIĄZANY JEST POKRYĆ W CAŁOŚCI ZAISTNIAŁE KOSZTA. W DNIU WYJAZDU GOŚĆ JEST ZOBOWIĄZANY UDOSTĘPNIĆ WYNAJMOWANY APARTAMENT W CELU SKONTROLOWANIA STANU MIEJSCA NOCLEGOWEGO. DOPIERO WÓWCZAS GOŚĆ MA PRAWO OPUŚCIĆ APARTAMENT. WSZELKIE ROSZCZENIA W SPRAWIE EWENTUALNYCH ZNISZCZEŃ ZWERYFIKOWANYCH PRZY ODBIORZE APARTAMENTU, BĘDĄ DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ.
 • W DNIU ODJAZDU GOŚCIE ZOBOWIĄZANI SĄ OPUŚCIĆ POKÓJ DO GODZINY 12:00. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA POBYTU DO GODZ. 14.00 ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ. PO GODZINIE 14:00 NALICZANA JEST PEŁNA DZIENNA STAWKA.
 • WYNAJĘTY APARTAMENT NALEŻY POZOSTAWIĆ W TAKIM STANIE, W JAKIM BYŁ W DNIU PRZYJAZDU.
 • GOŚĆ MOŻE ANULOWAĆ REZERWACJĘ I OTRZYMAĆ CAŁĄ WPŁACONĄ ZALICZKĘ DO 30 DNI PRZED PRZYJAZDEM. REZYGNACJA Z PRZYJAZDU W TERMINIE KRÓTSZYM NIŻ 30 DNI POWODUJE UTRATĘ ZALICZKI.
 • WCZEŚNIEJSZY WYJAZD GOŚCIA, Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD WŁAŚCICIELA APARTAMENTU, NIE UPRAWNIA GO DO ŻĄDANIA ZWROTU KWOTY ZA NIEWYKORZYSTANE ŚWIADCZENIE.
 • SZANUJĄC PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ INFORMUJEMY, ŻE DOKONUJĄC REZERWACJI:
  WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE DROGĄ MAILOWĄ I TELEFONICZNĄ INFORMACJI POTRZEBNEJ DO KOMUNIKOWANA SIĘ W ZWIĄZKU Z WYNAJMEM APARTAMENTU.
  WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU DOKONANIA REZERWACJI I ZAWARCIA UMOWY NAJMU, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DN. 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. Z 2002 R. NR 101, POZ. 926 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).